วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ( 2540 )

ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน ( 2540 )
            เป็นนวนิยายที่ผู้เขียนสร้างขึ้นด้วยการใช้ฉากท้องเรื่องและเหตุการณ์
  จริงของประวัติศาสตร์การเมืองไทยในช่วงเวลา 60 ปี ของระบบการปก-
ครองที่เรียกกันว่า ประชาธิปไตย  ผู้เขียนใช้จินตนาการสร้างตัวละครเอกขึ้น 2 ตัวโดยกำหนดให้ตัวละครตัวหนึ่งเป็นผู้อยู่ในระบบ และความละครอีกตัวอยู่นอกระบบ ตัวละครทั้งสองต่างต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ตามอุดมการณ์ของตนเอง ภายในกรอบจำกัดและเงื่อนไขของสังคม
            ตลอดเวลาแห่งการต่อสู้ ผู้เขียนมิได้เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หากแสดงให้เห็นว่าสังคมที่มีการแก่งแย่งชิงอำนาจ ได้ทำให้เกิดความขัดแย้งและแตกแยกในระดับชาติ  เกิดความร้าวรานซ้ำชอกและสูญเสียในระดับปัจเจกบุคคล
            วินทร์  เลียววาริณ ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ เรียงร้อยเหตุการณ์และบุคคลในจินตนาการเข้ากับเหตุการณ์และบุคคลจริงอย่างผสานกลมกลืน ผ่านความคิดคำนึงและบทสนทนาของตัวละครเอก ผู้เป็นเสมือนตัวแทนคนในชาติที่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนทางการเมือง ตั้งแต่เริ่มเปลี่ยน
    แปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น