วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน ( 2542 )

สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคน ( 2542 )
           
ในหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดนี้ ผู้เขียนได้เสนอแนวคิดเชิงวิเคราะห์
 เกี่ยวกับความเป็นคน ซึ่งมีพฤติกรรมแตกต่างกันไป อันเป็นผลจากปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอกตามสภาวะธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคม
            งานเขียนชุดนี้มีสองส่วน คือบทความและเรื่องสั้น ซึ่งต่างเสริมซึ่งกันและกันอย่างกลมกลืนและมีเอกภาพ นับเป็นมิติใหม่ของงานเขียนร่วมสมัย
            จุดเด่นของเรื่องสั้นชุดนี้ อยู่ที่ลักษณะริเริ่มสร้างสรรค์ของทั้งเนื้อหาและกลวิธีนำเสนอที่ไม่ยึดติดขนบเดิมอันเป็นที่คุ้นเคย แต่ยังคงศิลปะของความเป็นเรื่องสั้นที่สามารถสื่อสารเรื่องสารและความคิดที่ซับซ้อนลึกซึ้ง ดวยอรรถรสที่สร้างอารมณ์และความรู้สึกหลากหลาย กระตุ้นให้ผู้อ่านตระหนักถึงปัญหาและเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของพฤติกรรมของมนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น