วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

บ้านเก่า ( 2544 )

บ้านเก่า ( 2544 )
             บ้านเก่าสื่อความคิดของกวี โดยเรียงร้อยประสบการณ์และสิ่งธรรม-
   ดาสามัญรอบตัว ซึ่งคนทั่วไปอาจมองข้าม กวีสังเกตสังคมด้วยสัมผัสอัน 
ละเอียดอ่อนจากมุมมองเฉพาะตัวที่โดดเด่น โดยมีภาพ บ้านเก่าซึ่งแสดงวิถีชีวิตดั้งเดิมเป็นพื้นฉากเขาเองเห็นความเปลี่นแปลงของสังคมเมือง   โดยเฉพาะกระแสบริโภคนิยมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่รุกเข้ามาลบภาค บ้านเก่า ไปทีละน้อย
            ถึงแม้จะไม่สมบูรณ์แบบในลีลาภาษา แต่รวมกวีนิพนธ์บ้านเก่า มีความโดดเด่นในกลวิธีทางวรรณศิลป์ โดยเฉพาะการนำสิ่งตรงข้ามหรือคล้ายคลึงมาเชื่อมโยงทาบเทียบกัน และด้วยนำเสียงที่อ่อนโยนกับท่าทีความคิดของผู้อ่านอยู่ในที ทำให้หนังสือกวีนิพนธ์เรื่องนี้สามารถสื่อสารสิ่งที่กวีต้องการจะถ่ายทอด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น