วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมเปิดสารานุกรม

                                                    นักเรียนที่รับผิดชอบ

                                                 1.ด.ญ.มณีกานต์  แดงน้อย
                                                 2.ด.ญ.กิตติยา  คงทอง
                                                 3.ด.ญ.อาทิตยา  รักแก้ว

เป็นการแข่งขันเปิดสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เพื่อค้นหาเรื่องที่ต้องการภายในเวลาที่กำหนด 
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งกำหนดออกปีละ1เล่ม ปัจจุบันม35เล่ม

สารานุกรมเล่มที่ 1 มี9 เรื่องคือ ดวงอาทิตย์ อุปราคา ท้องฟ้ากลางคืน นก ปลา เครื่องจักรกลพลังงาน อากาศยาย และดนตรีไทย

สารานุกรมเล่มที่ 2มี10เรื่องคือ การจำแนกและจัดลำดับหมวดหมู่ของสัตว์ เวลา บรรยากาศ
การตรวจอากาศ อุตสาหกรรม อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย การศึกษา กรุงเทพมหานคร และตราไปรษณียากรของไทย

สารานุกรม เล่มที่ 3   มี10เรื่องคือ ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย ยางพารา ทรัพยากรป่าไม้ การผลิตป่าไม้ การทำไม้ วัชพืชวัวควายและช้างสารานุกรมเล่มที่ 4 มี 10 เรื่อง คือ การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต การหายใจ ความสมดุลของเหลวในร่างกาย ไวรัส ปรากฎการณ์ของอากาศ ภูมิอากาศ รถไฟ การศาสนาต่งประเทศสมัยรัตนโกสินทร์ และลำดับพระมหากษัตริย์

สารานุกรมเล่มที่ 5  มี 8 เรื่องคือ   ผัก  ไม้ผล  อ้อย  มันสำปะหลัง  พืช  การขยายพันธ์พืช  เป็ดไก่   และพันธ์ไม้ป่า

สารานุกรมเล่มที่ 6  มี 15  เรื่องคือ  คณิตสาสตร์เบื้องต้น  ประวัติและพัฒนาการเกี่ยวกับจำนวนเชต  ตรรกวิทยา  ฟังก์ชั่น   เมตริกซ์  กราฟและคณิตศาสตร์ธรรมชาติ  และศิลปะ

 สารานุกรมเล่มที่ 7 มี  9  เรื่องคือ  กล้วยไม้  ผีเสื้อในประเทศไทย  การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม   ครั่ง  การเลี้ยงปลา  การชลประทาน  บ้านเรือนของเรา  และโทรคมนาคมภาคแรก

สารานุกรมเล่มที่ 8  มี 7 เรื่องคือ ประวัติการแพทย์และเภสัชกรรมไทย  กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  การ   กำเนิดของโรค  การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์   ศัลยศาสตร์และวิสัญญวิทธนาคารเลือดใน    ประเทศไทย  และอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล 
                                               
   สารานุกรมเล่มที่ 9  มี  13  เรื่องคือ  เรื่องยา  สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา  วิธีการทางการแพทย์ในการควบคุม   การเจริญพันธ์ุ   การทำแท้ง  การสาธารณสุข  โรคมะเร็งรังสีวิทยา    ฟันและเหงือกของเรา  เวชศาสตร์        ชันสูตร  เวชศาสตร์ฟื้นฟู   นิติเวชศาสตร์  โภชนาการและยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท  

สารนุกรมเล่มที่ 10 มี  10  เรื่องคือ  โรคทางอายุรศาสตร์  โรคติดต่อและโรคเขตร้อน  โรคภูมิแพ้   โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย  โรคตา  โรคหุ คอ จมูก  จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต  สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  และการปลูกระดูกข้ามคน

   สารานุกรมเล่มที่  11 มี  9  เรื่องคือ  วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์   ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์   ระบบการสั่งงานของคอมพิวเตอร์  การประยุกต์คอมพิวเตอร์  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ   สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์   หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม  ผลของการใช้คอมพิวเตอร์  และการพัฒนาอักษรไทยในคอมพิวเตอร์

สารานุกรมเล่มที่  12  มี  23 เรื่องคือ  การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขในชนบท   การบริการตอบแทนผู้ทำหน้าที่ป้องกันประเทศ  ทุนการศึกษา  การศึกษาต่องเนื่อง  ห้องสมุด  สารานุกรม  การสังคมสงเคราะห์  สมาคมและมูลนิธิเพื่อการกุศล การประกันสังคม  โครงการหลวงกับการพัฒนาที่สูง  การเกษตรที่สูงในประเทศไทย  การเลี้ยงปศุสัตว์  การบริโภคและการอุตสาหกรรมนม  ฝนหลวง  การพัฒนาชนบท   การพัฒนาเกษตรกรรมสำหรับพื้นที่เฉพาะการสหกรณ์ การอนุรักษ์ต้นน้ำลำธาร  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  การป้องกันและบรรเทาน้ำท่วม  ธนาคาร  การพัฒนาฝีมือแรงงานและอุปกรณ์การผลิต  และแผนที่

 สารานกรมเล่มที่ 13 มี  11  เรื่องคือ   เรือนไทย  ชีวิตชนบทไทย   หัตถกรรมพื้นบ้าน   จิตรกรรมไทย   นาฏสิลป์ไทย  ตุ๊กตาไทย   การละเล่นของไทย  อาหารไทย  การประดิาฐ์ผักและผลไม้  การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม  และธนาคาร

สารานุกรมเล่มที่ 14 มี 10  เรื่องคือ พระราชวังในกรุงเทพมหานคร  พระราชวังในส่วนภูมิภาค  ประติมากรรมไทย  อาหารพืชอาหารสัตว์    การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์  ข้าวฟ่าง  เทคโนโลยีชีวภาพ    สารพิษและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร  และสมุนไพร


สารานุกรม เล่มที่ 15  มี  10  เรื่องคือ  การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย   ยาสูบ  ไม้สัก  ผ้าไทย  ชุมชนโบราณในเมืองไทยจากหลักฐานการถ่ายภาพทางอากาศ  น้ำเสีย  ขยะมูลฝอย  มลพิษทางอากาศและปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับสากล

สารานุกรมเล่มที่ 16  มี 10  เรื่องคือ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พระไตรปิฎกและการชำระพระไตรปิฎก  การอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ  ศิลาจารึกและการอ่านศิลาจารึก

สารานุกรมเล่มที่  17 มี  10 เรื่อง  คือ ช้างเผือก  ฉันลักษณ์ไทย    ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต   โรคตับอับเสบจากไวรัส  ของเสียที่เป็นอันตราย  การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์   ปอแก้วปอกระเจา  การปรับปรุงพันธ์พืช  และข้าวสาลี

สารานุกรมเล่มที่ 18  มี  10 เรื่องคือ  สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในประเทศไทย   ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร์  การแต่งกายของคนไทย  กฎหมายกับสังคมไทย   ประวัติการพิมพ์ไทย  ภาษษาและอักษรไทย  ยาฆ่าแมลง  ดินและปุ๋ย่   การเลี้ยงหมู  และระบบการค้าผลิตผลการเกษตร

สารานุกรมเล่มที่ 19  มี  9  เรื่องคือ  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พืชน้ำมัน  การถนอมผลิตผลการเกษตร  ม้า  แมลง   เครื่องมือทางแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง   ศิลปะการนับเบื้องต้น  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  และสารกึ่งตัวนำ

สารานุกรมเล่มที่  20 มี  10  เรื่องคือ   ศาสนาแลระบบความเชื่อในประเทศไทย  ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ  จิตรกรรมไทยแบบประเพณี  เสียง  เลเซอร์  เซลส์แสงอาทิตย์  อัญมณี  เวชศาสตร์การบิน  ภาวะคุ้มกันบกพร่องหรือโรคเอดส์  และการปลูกถ่ายอวัยวะ

สารานุกรมเล่มที่ 21  มี  9  เรื่องคือ  กระบวนพยุหยาตรา   วีรสตรีไทย  ศิลปะการทอผ้าไทย   เครื่องถม   เครื่องปั้น   การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม  พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน  การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และองค์การสหประชาชาติและองค์ในเครือสารานุกรมเล่มที่  22  มี  9  เรื่องคือ  ภาษาศาสตร์  เครื่องถ้วยไทย  เครื่องจักรสาน   ไม้ดอกหอมของไทย  เครื่องทุ่นแรงและเครื่องจักรกลการเกษตร  อาชีวอนามัย  ครอบครัวไทย  สัตว์ทะเลหน้าดิน  และท่าอากาศยาน

สารานุกรมเล่มที่  23  มี  10  เรื่องคือ   ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมทางละครไทย(ละคร) การละเล่นพื้นเมือง ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย ชาติพันธุ์ เฟิรืนไทย ไม่ในวรรณคดีไทย(ตอน1) การทำงานใต้นำ้ ระบบวิทยุ และการผลิตเบียร์

สารานุกรมเล่มที่24 มี9 เรื่อง คือ วรรณคดีมรดก ไม้ในวรรณคดี(ตอน2) เมืองหลวงเก่าของไทย การผลิตรถยนต์ การผลิตรถจักรยานยนต์ การผลิตปูนซีเมนต์ ปิโตรเลี่ยมและการผลิต โรคติดเชื้ออุบัติใหม่และ โรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ แผนพัฒนาประเทศ


สารานุกรมเล่มที่ 25 มี9 เรื่องคือ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน ระบบฐานข้อมูล วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ โครงข่ายประสาทเทียม อินเตอร์เน็ต การประยุกต์ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์ แนวโน้มของเทคโนโลยีบนสารสนเทศในต้นคริสต์ศตวรรษที่21อภิธานศัพท์


สารานุกรมเล่มที่ 26 มี9 เรื่อง คือ นิทานพื้นบ้าน ห้องสมุดเสียงแรกของไทย ชุมชน การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา เชื้อเพลิง ยานยนต์และสิ่งแวดล้อม  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้ ส้ม สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน หอยเป๋าฮื้อ


สารานุกรมเล่มที่ 27 มี9 เรื่อง คือ ลิเก การบริหารราชการแผ่นดิน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เทคนิคการผลิตไม้ผลนอกฤดู ไฮโรพอนิกส์ พิษภัยของแอลกอฮอล์ ผู้สูงอายุ พลังงานนิวเคลียร์ การปฎิวัติทางพันธุกรรม


สารานุกรมเล่มที่ 28 มี 9 เรื่อง คือ วัดไทย ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน ตลาด ทุเรียน เทคโนโลยีทางชีวภาพทางการเกษตร พิษภัยของบุหรี่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ พลาสติกกับชีวิตในปัจจุบัน แผ่นดินไหว 


สารานุกรมเล่มที่ 29 มี 9 เรื่อง คือ ศิลปาชีพ  พระพุทธรูป   การผลิตทองรูปพรรณ   อุทยานประวัติศาสตร์ในประเทศไทย   สวนพฤกษสาสตร์  เงินตรา  ปลาสวยงาม  ธาลัสซีเมีย  การดูแลสุขภาพที่บ้าน

 สารานุกรมเล่มที่  30 มี  9 เรื่องคือ  ศิลปะการเห่เรืิอ  หอพระไตรปิฎก  ปราสขอมในประเทศไทย  กฎหมายตราสามดวง  ไม้ดอกไม้ประดับ  กล้วย  ปลากัด  คลื่นสึนามิ   วัสดุทางการแพทย์

สารานุกรมเล่มที่  31  มี  9  เรื่องคือ ตู้พระธรรม  วัดญวณในประเทศไทย  วรรณคดีถิ่น  พรรคการเมือง  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ซากดึกดำบรรพ์ประเทศไทย   ดาวหาง  ระบบสุริยะ  อัลไซเมอร์

สารานุกรมเล่มที่ 32 มี  9  เรื่องคือ ตาลปัตร  พัดยศและสมณศักดิ์   หุ่นกระบอกไทย  หนังสือโบราณของไทย  สิทธิมนุษยชน  เส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศ   ชีวสนเทศศาสตร์   การยศาสตร์  นาโนเทคโนโลยี  โรคออทิซึม

สารานุกรมเล่มที่ 33   มี 8  เรื่องคือ สุนทรภู่  เพลงลูกทุ่ง  คลอง  วิวัฒนาการของมนุษย์    เซลส์เชื้อเพลิง   เปลือกโลกและหิน  อาหารกับโรคเรื้อรัง   การแพทย์แผนไทย

 สารานุกรมเล่มที่  34  มี  9  เรื่องคือ เทวสถานโบสถ์พราหมณ์  เพลงพื้นบ้าน  ปริศนาคำทายของไทย   เครื่องประดับ  หอยในทะเลไทย  บริการธนาคารผ่านสื่ออีเล็กทรอนิคส์  พายุแลฝนในประเทศไทย  โรคพาร์กินสัน  โรคฉี่หนู


สารานุกรมเล่มที่  35  มี   9  เร่ื่องคือ  วัดจีน  สงกรานต์  มวยไทย  โรคพืชและการจัดการด้วยวิธีชีวภาพ  มาตรวิทยา  การพยากรณ์อากาศ  โรคข้ออักเสบบรูมาทอยด์  โรคเบาหวสน  โรคสะเก็ดเงิน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น