วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรม mapping การอ่าน

                                                        นักเรียนผู้รับผิดชอบ

                                                    1.ด.ญ.ศราวดี  หาญแกล้ว
                                                    2.ด.ญ.ศศิมาภรณ์ ทิพย์จันทา
                                                    3.ด.ญ.วิภาพร คล้ายนอง

เป็นการทำแผนผังความคิดสาระสำคัญของเนื้อเรื่องจากหนังสือเล่มที่ได้อ่าน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น