วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมการใช้โปรแกรม PLS3

นักเรียนที่รับผิดชอบ

  1.น.ส. พิมพิสุทธิ์   ประเสริฐ
2. ด.ญ. เกศแก้ว   สระแก้ว

เป็นโปรแกรมในการยืม - คืนหนังสืออัตโนมัติ และบริหารจัดการงานห้องสมุดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น