วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ก่อกองทราย ( 2530 )

          ก่อกองทราย ( 2530 )
            เรื่องสั้นชุดก่อกองทราย ของ ไพฑูรย์  ธัญญา ประกอบด้วยบเรื่อง
   สั้นรวม 12  เรื่อง งานของไพฑูรย์ มีลักษระที่แสดงถึงชีวิตและธรรม-
ชาติของมนุษย์ที่เป็นสากล ดังเช่นที่มนุษย์ทั่วไปในโลกจะพึงเป็น และในขณะเดียวกันก็มีสีสันของท้องถิ่นและความเป็นไทย ทั้งในด้านถ้อยคำและการใช้ฉากอันเป็นท้องเรื่อง
            เนื้อเรื่องมีความหลากหลาย แสดงปัญหาและแง่มุมต่างๆ ของชีวิตหลายเรื่อง เช่น คนบนสะพาน ” “ บ้านใกล้เรือนเคียง และ  เพื่อนมนุษย์ สะท้อนธาตุแท้ของคน  ส่วนเรื่อง  คำพยากรณ์  และ นกเขาไฟ เน้นความคิดความเชื่อในชนบท และบางเรื่องก็แสดงถึงสัจธรรมของมนุษย์โดยแท้
            ไพฑูรย์  ธัญญา  ใช้กลวิธีเสนอเรื่องหลายแบบที่แยบยลสอดคล้องกับเนื้อหา  อาจจะอ่านได้อย่างตรงไปตรงมา หรืออย่างมีนัยเป็นสัญลักษณ์ เช่น เรื่อง ก่อกองทราย และ  คำพยากรณ์
       ไพฑูรย์ ธัญญา ใช้ภาษาที่มีลักษณะกวี ประณีต  รื่นหู  กะทัดรัด  และไม่  ซับซ้อน  อุดมด้วยถ้อยคำที่ให้จินตภาพ ประทับใจด้วยสี  แสง  และ เสียง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น