วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แผ่นดินอื่น ( 2539 )

แผ่นดินอื่น ( 2539 )
              หนังสือรวมเรื่องสั้นแผ่นดินอื่น ประกอบด้วยเรื่องสั้น 8 เรื่อง
      ที่สะท้องปัญหาของชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ทั้งในระดับปัจเจกบุค-
   คล ครอบครัวและสังคม นำเสนอชีวิตหลากหลายด้วยแนวธรรมชาตินิยม สะท้อนความคิด ความเชื่อ คุณค่าและคตินิยมพื้นถิ่นอย่างลึกซึ้งและแหลมคม ให้เห็นว่าแม้ในสังคมที่ต่างวัฒนธรรม ต่างความเชื่อ มนุษย์ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยไมตรีสัมพันธ์
            กนกพงศ์  สงสมพันธุ์  ดำเนินเรื่องด้วยกลวิธีการเขียนที่ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้ใคร่รู้ใคร่ติดตาม และนำไปสู่จุดหมายที่เป็นเอกภาพ โดยไม่ละเลยที่จะสอดแทรกปัญหาและแง่มุมของชีวิต ทั้งปัญหาจากปัจจัยภายนอก บันทึกความขัดแย้งของสังคมในอดีต ทั้งในแง่การเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม  รวมถึงปัญหาของสังคมร่วมสมัย คือการเผชิญกันระหว่างพัฒนาการของเมืองกับคุณค่าด้านมนุษยธรรม
            เรื่องสั้นขนาดยาวในแผ่นดินอื่น มีคุณสมบัติของเรื่องสั้นที่ทรงคุณค่าทางวรรณศิลป์ การนำเสนอละเอียด ประณีต และแยบยล เปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้ใช้จินตนาการที่เป็นอิสระ ผู้เขียนใช้ภาษาถ่ายทอดเหตุการณ์และความรู้สึกได้อย่างงดงาม เข้มข้นด้วยอารมณ์สะเทือนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น