วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กิจกรรมเล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม

                                                               นักเรียนที่รับผิดชอบ

                                                           1.ด.ญ.พงศิกา  ไชยวัฒน์
                                                           2.ด.ญ.เจนจิรา  ตาแหลม
                                                           3.ด.ญ.ณัฐกานต์  ไชยการ
                                                           4.ด.ญ.ปิยะรัตน์  ชัยแก้ว
                                                           5.ด.ช.อนนตชัย  ทองตรีพันธุ์

                                     เล่านิทานส่งเสริมคุณธรรม เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น